• مسئولین برای حفظ باغستان سنتی قزوین تعامل کنند

    مسئولین برای حفظ باغستان سنتی قزوین تعامل کنند

    آیت الله عابدینی گفت: با اشاره به اهمیت باغستان قدیمی قزوین اظهار کرد: باید باغستان قدیمی قزوین که تاریخچه بسیار طولانی دارد را حفظ کنیم، باغستان قزوین هزار سال گذشته درموردش صحبت شده است یعنی پیش از آن هم وجود داشته است.